REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OPINII NA TEMAT PRODUKTÓW NA STRONIE WWW.ROZETKA.PL PROWADZONEJ PRZEZ ROZETKA EU SP. Z O.O. obowiązujący od dnia 2.03.2024 roku

1. Wstęp

Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie zamieszczania opinii na temat produktów (dalej: Regulamin Opinii), o ile nie zdefiniowano ich odrębnie, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego www.rozetka.pl, dostępnym TUTAJ.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Opinii określa zasady świadczenia usługi elektronicznej zamieszczania opinii Klientów na temat Towarów będących w ofercie sklepu internetowego www.rozetka.pl (dalej: Serwis), prowadzonego przez Rozetka EU Sp. z o.o. z siedzibą w Pass, adres: Pass 21E, 05-870 Błonie (który stanowi także adres do doręczeń), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000874350, NIP: 1182217578, REGON: 387767500, BDO numer: 000590002, z kapitałem zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł, w całości opłaconym (dalej: Rozetka).
 2. Zamieszczenie Opinii jest możliwe po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu Opinii oraz jego akceptacji. Klient przesyłając do Serwisu www.rozetka.pl Opinię o Towarze akceptuje i wyrażą zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu.
 3. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi Opiniami Klientów. Rozetka nie zapewnia, aby wszystkie Opinie publikowane w Serwisie pochodziły od Klientów, którzy używali danego Towaru lub też go nabyli – z wyjątkiem Opinii, o których mowa w punkcie 3.6 poniżej.
 4. Rozetka wyznacza adres email [email protected] jako elektroniczny punkt kontaktowy związany z Serwisem, umożliwiający bezpośrednią komunikację w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim z:

  a. organami państw członkowskich UE, Komisją Europejską, Radą Usług Cyfrowych;

  b. użytkownikami Serwisu

3. Zasady publikowania Opinii

 1. Do zamieszczania opinii dotyczących Towarów oferowanych w Serwisie (dalej: „Opinia” lub „Opinie”) uprawniony jest Klient będący zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu (posiadający indywidualne konto w Serwisie).
 2. Opinie zamieszczane są przez Klienta pod wybranym przez niego pseudonimem (nick). Pseudonim (nick) nie może naruszać praw osób trzecich (w tym praw autorskich, praw zależnych bądź dóbr osobistych) lub dobrych obyczajów. Jeżeli Rozetka uzna, że wybrany przez Klienta pseudonim (nick) jest niezgodny z niniejszym Regulaminem Opinii, wówczas ma prawo go usunąć.
 3. Zamieszczanie Opinii odbywa się w formie opisowej oraz w formie graficznej (poprzez przyznanie wybranej przez Klienta liczby gwiazdek).
 4. W celu opublikowania Opinii Klient powinien uzupełnić pola formularza dodawania Opinii i podać w nim prawidłowe dane, tj.:

  a. oceną w skali od 1 do 5 gwiazdek dla kluczowych cech Towaru,

  b. oznaczenie Klienta (imię lub pseudonim),

  c. adres e-mail (niewidoczny dla innych użytkowników serwisu),

  d. tytuł i treść Opinii,

  a następnie oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść oraz kliknąć odpowiedni przycisk potwierdzający dodanie Opinii. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.

 5. Na podstawie Opinii Klientów dany Towar opatrzony będzie określoną liczbą gwiazdek. Liczba gwiazdek widniejąca przy Towarze jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej liczby gwiazdek pozostawionych w Opiniach Klientów pod danym Towarem, przy czym do obliczenia średniej oceny nie są brane pod uwagę Opinie, które zostały odrzucone lub usunięte zgodnie z niniejszym Regulaminem Opinii.
 6. W procesie dodawania Opinii Rozetka umożliwia podanie danych pozwalających na potwierdzenie zakupu opiniowanego Towaru w Serwisie www.rozetka.pll. Po potwierdzeniu tych danych i spełnieniu przez Klienta warunków dodawania Opinii, o których w niniejszym rozdziale 3, Rozetka dodatkowo oznaczy taką Opinię jako „Opinia pochodząca od Klienta, który nabył Towar”.
 7. W terminie 7 dni roboczych od nadesłania Opinii Rozetka zamieszcza Opinię w Serwisie albo ją odrzuca, jeżeli uzna podany pseudonim lub treść Opinii za niezgodną z Regulaminem Opinii (w tym z punktem 3.9) lub za treść nielegalną. Rozetka niezwłocznie informuje Klienta o odrzuceniu Opinii na adres e-mail podany w formularzu dodawania Opinii, wraz z podaniem przyczyny odrzucenia Opinii. Klient ma możliwość ponownego umieszczenia Opinii spełniającej warunki Regulaminu Opinii.
 8. Opinie mogą być zamieszczane w języku polskim, ukraińskim, angielskim i rosyjskim.
 9. Treści niezgodne z Regulaminem Opinii to treści, które:
  • naruszają jakiekolwiek przepisy prawa;
  • są obraźliwe, mogą wywołać dyskomfort innych użytkowników, naruszają dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego,
  • są świadomie fałszywe, nieścisłe lub mylące;
  • naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, tajemnice handlowe, tajemnice przedsiębiorstwa, prawa do publikacji lub prywatności;
  • zawierają dane kontaktowe, w tym imiona i nazwiska, numery telefonów, dane adresowe, inne dane kontaktowe (np. adresy e-mail) lub inne dane osobowe osób trzecich (np. adres IP);
  • są kopią treści Opinii w całości lub części od innych Klientów Serwisu, producenta opiniowanego Towaru oraz zawierające fragmenty treści z różnych źródeł;
  • posiadają charakter dyskryminujący, zniesławiający, oczerniający, bezprawnie zastraszający lub szykanujący jakąkolwiek osobę lub podmiot;
  • nie odnoszą się w całości lub w części do opiniowanych Towarów;
  • wskazują na to, że zostały napisane na zamówienie;
  • zawierają wirusy komputerowe lub inne potencjalnie szkodliwe programy lub pliki;
  • zostały zamieszczone przez automaty, tzw. boty;
  • zawierają odwołania lub linki do innych produktów, podmiotów trzecich lub portali oraz porównywarek cen;
  • zawierają treści o charakterze spamu.
 10. Jeśli Klient chce usunąć Opinię zamieszczoną przez niego w Serwisie może napisać do Rozetka na adres [email protected].

4. Moderacja opublikowanych Opinii

 1. Jeżeli treść Opinii jest niezgodna z Regulaminem Opinii (w tym z punktem 3.9) lub jest treścią nielegalną, Rozetka może usunąć taką Opinię:

  • z własnej inicjatywy;
  • w wykonaniu nakazu wydanego przez odpowiednie organy sądowe lub administracyjne;
  • na podstawie zgłoszenia przez dowolnego użytkownika Serwisu.
 2. Każdy użytkownik Serwisu może zgłosić do Rozetka, że jego zdaniem treść Opinii jest niezgodna z Regulaminem Opinii (w tym z punktem 3.9) lub jest treścią nielegalną. Zgłoszenie można wysłać:

  • przez formularz zgłoszenia, dostępny bezpośrednio pod Opinią po kliknięciu w opcję zgłoszenia skargi na Opinię;
  • na adres [email protected].
 3. W zgłoszeniu użytkownik Serwisu zamieszcza:

  • uzasadnione powody uznania treści za nielegalne lub niezgodne z Regulaminem Opinii;
  • swoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail (chyba że zgłoszenie dotyczy informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3-7 dyrektywy 2011/93/UE;
  • dokładny adres URL zgłaszanej Opinii – jeżeli użytkownik nie korzysta z formularza zgłoszenia bezpośrednio pod Opinią;
  • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie, że informacje i zarzuty w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia:

  • Rozetka niezwłocznie potwierdza otrzymanie zgłoszenia na podany przez użytkownika adres email;
  • w ciągu 14 dni w sposób niearbitralny, obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności Rozetka rozpatruje zgłoszenie i podejmuje decyzję o usunięciu Opinii albo o pozostawieniu Opinii w Serwisie. Rozetka może też wypowiedzieć Klientowi, który nadesłał Opinię, umowę o świadczenie usług zgodnie z punktem 6.7 Regulaminu Opinii;
  • Rozetka niezwłocznie powiadamia użytkownika o swojej decyzji;
  • użytkownik może odwołać się od decyzji Rozetka w terminie 14 dni na adres [email protected]. Rozetka rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni i o decyzji powiadamia użytkownika.
 5. O usunięciu Opinii Rozetka powiadamia Klienta, który nadesłał Opinię, na podany przez Klienta adres email. Rozetka podaje jasne i konkretne uzasadnienie decyzji o usunięciu Opinii, informując Klienta o możliwości odwołania się od decyzji zgodnie z punktem 6.8 Regulaminu Opinii.

5. Prawa autorskie

 1. Z chwilą zamieszczenia Opinii w Serwisie, Klient udziela Rozetka niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie przez Rozetka z wszelkich zamieszczonych przez Klienta w Serwisie Opinii na następujących polach eksploatacji:

  a. rozpowszechnianie Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;

  b. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a także utrwalanie w części lub w całości i zwielokrotnianie plastyczne, fotograficzne, utrwalanie i zwielokrotnianie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu, wprowadzanie do pamięci komputera;

  c. wykorzystywanie w całości lub w części (w tym również w celu promocji i reklamy prowadzonej przez Rozetka), kopiowanie, zmienianie, kasowanie w całości lub w części, dokonywanie adaptacji, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych oraz wdrożenie ich za pomocą dowolnej technologii.

 2. Klient wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Opinii (prawo zależne) oraz udziela prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
 3. W ramach udzielonej licencji Klient wyrażą zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Rozetka. Jednocześnie Klient udzielając licencji zapewnia Rozetka, że Opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Klienta, nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 4. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Klient ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich na naruszenie ich praw.

6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Opinii mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego www.rozetka.pl, dostępnego TUTAJ.
 2. W przypadku występowania ewentualnych rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem Opinii a Regulaminem Sklepu internetowego www.rozetka.pl pierwszeństwo zastosowania znajdują postanowienia Regulaminu Opinii.
 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych, w tym również informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w plikach cookies oraz innych podobnych technologiach internetowych, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej TUTAJ.
 4. W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie (w tym zamieszczania Opinii) po stronie Klienta muszą być spełnione pewne wymagania techniczne zawarte w Załączniku nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego www.rozetka.pl, dostępnym TUTAJ.
 5. Zarówno Klient, jak i Rozetka mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi dodawania Opinii w Serwisie w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem wyżej wymienionej umowy oraz poniższych postanowień.
 6. Klient, który skorzystał z usługi dodawania Opinii w Serwisie rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Rozetka stosownego oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Rozetka z oświadczeniem woli Klienta.
 7. Rozetka wypowiada umowę o świadczenie usług dodawania Opinii w Serwisie poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas dodawania Opinii w Serwisie. Wypowiedzenie umowy przez Rozetka może mieć miejsce w przypadku stwierdzenia, że Opinia narusza punkt 3.9 Regulaminu Opinii lub w sytuacji, gdy Rozetka otrzyma nakaz lub zgłoszenie, o których mowa w punkcie 4.1 Regulaminu Opinii.
 8. Klient może zgłosić Rozetka reklamację w związku z korzystaniem z usługi dodawania Opinii w Serwisie. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: [email protected] W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Rozetka niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 9. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na zasadach opisanych w Regulaminie Sklepu Internetowego www.rozetka.pl, dostępnym TUTAJ.
 10. Rozetka może zmienić treść niniejszego Regulaminu Opinii wyłącznie z ważnej przyczyny. Za ważne przyczyny uznaje się:

  • zmianę firmy, formy prawnej, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych lub danych kontaktowych Rozetka;
  • konieczność dostosowania Regulaminu Opinii do powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz orzeczeń, decyzji, postanowień, wytycznych, interpretacji, zaleceń lub nakazów organów publicznych;
  • zmianę zakresu i rodzaju świadczonych usług, w tym w szczególności wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiany w zakresie istniejących funkcjonalności Serwisu oraz wycofanie pewnych funkcjonalności (w tym w zakresie dotyczącym zamieszczania Opinii);
  • zmianę warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • ulepszenie lub zamiana procesu obsługi Klienta;
  • konieczność wprowadzenia dodatkowych lub zmianę istniejących środków bezpieczeństwa, jak również przeciwdziałanie nadużyciom prawa;
  • zmianę procesów biznesowych oraz koncepcji biznesowej;
  • konieczność zmiany hiperłączy lub linków zamieszczonych w Regulaminie Opinii, jak również zmiany czysto redakcyjne mające na celu ułatwienie przejrzystości tekstu, usunięcie niejasności oraz omyłek i błędów pisarskich, które ewentualnie pojawiłyby się w Regulaminie Opinii.
 11. Zmieniony Regulamin Opinii zostanie udostępniony w Serwisie w zakładce „Regulamin Opinii” w sposób umożliwiający jego pobranie jako pliku PDF, zapisanie i wydrukowanie. Rozetka zawiadomi Klientów o zmianie Regulaminu Opinii, zamieszczając odpowiedni komunikat na stronie głównej w Serwisie. Klienci zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu Opinii poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu Opinii na adres e-mail przypisany do ich konta Klienta w Serwisie.
 12. Regulamin Opinii w zmienionej wersji wiąże zarejestrowanego Klienta, jeżeli nie wypowie on umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną zawartej przez Klienta z Rozetka w związku z zarejestrowaniem w Serwisie (założeniem konta w Serwisie) w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Opinii. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w zadaniu poprzedzającym, powinno zostać dokonane na zasadach i w trybie przewidzianym w Regulaminu Sklepu Internetowego www.rozetka.pl, dostępnym TUTAJ.
 13. Regulamin Opinii w zmienionej wersji wejdzie w życie 15. dnia od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Opinii w sposób, o którym mowa w ust. 5 powyżej, chyba że Regulamin Opinii w zmienionej wersji przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany.
 14. Regulamin Opinii może zostać ściągnięty jako plik PDF, zapisany i wydrukowany.

Poprzednie regulaminy dostępne są poniżej:

Regulamin od 01.02.2023 (obowiązuje do 01.03.2024)