REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER obowiązujący od dnia 1.02.2023 roku

Wstęp

Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie Usługi Newsletter (dalej: Regulamin), o ile nie zdefiniowano ich odrębnie, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego www.rozetka.pl, dostępnym TUTAJ .

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia nieodpłatnej usługi Newsletter drogą elektroniczną przez Rozetka EU Sp. z o.o. z siedzibą w Pass, adres: Pass 21E, 05-870 Błonie (który stanowi także adres do doręczeń), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000874350, NIP: 1182217578, REGON: 387767500, BDO numer: 000590002, z kapitałem zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł, w całości opłaconym (dalej: Rozetka).
 2. Dane kontaktowe:

  Adres do korespondencji: Rozetka EU Sp. z o.o., Pass 21E, 05-870 Błonie

  Adres poczty elektronicznej: [email protected]

  numer telefonu kontaktowego: (+ 48) 22 230 4444, czynny od poniedziałku do soboty, w godzinach od 9:00 do 18:00 (opłata jak za połączenie standardowe – według cennika właściwego operatora).

 3. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 4. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: „Usługobiorca”). W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Rozetka, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 7. Rozetka nie pobiera od Usługobiorców opłat za świadczenie usługi Newsletter.
 8. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie i w czasie nieoznaczonym od momentu zarejestrowania Usługobiorcy do momentu rezygnacji przez Usługobiorcę lub wypowiedzenia usługi Newsletter przez Rozetka.
 9. Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231), udostępnianych przez Rozetka lub partnerów Rozetka, w szczególności majątkowe prawa autorskie, przysługują Rozetka lub jej partnerom. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z wyżej wymienionych treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter.

Warunki korzystania z Usługi Newsletter

 1. Dla korzystania z usługi Newsletter wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna. W celu korzystania z usługi Newsletter w pełnym zakresie po stronie Usługobiorcy muszą być spełnione pewne wymagania techniczne zawarte w Załączniku nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego www.rozetka.pl, dostępnym TUTAJ .
 2. Usługa Newsletter dostępna jest wyłącznie dla osób zarejestrowanych.
 3. Udostępnienie Usługodawcy adresu poczty elektronicznej (e-mail) jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z usługi Newsletter określonej w niniejszym Regulaminie.
 4. Zamówienie i rezygnacja z otrzymywania Newslettera następuje za pomocą narzędzi internetowych dostępnych na stronie internetowej www.rozetka.pl lub w treści wiadomości elektronicznych skierowanych do Usługobiorcy przez Usługodawcę na udostępniony Usługodawcy przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (e-mail).
 5. W celu dokonania Rejestracji i korzystania z Newslettera Usługobiorca powinien dokonać łącznie wszystkich poniższych czynności:

  1. wypełnić prawidłowo formularz zamówienia Newslettera przez Usługobiorcę:

   • w pole o nazwie „Wpisz swój adres e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który mają być wysyłane treści kolejnych edycji Newslettera. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby, która dokonuje Rejestracji. Wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących Rejestracji jest niedozwolone;
   • wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
   • Usługobiorca może dobrowolnie wyrazić również zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych przez Rozetka.
  2. zaznaczyć odpowiednie pola zgód i przesłać do Usługodawcy ten formularz poprzez kliknięcie pola „zapisz się” poniżej formularza (w przypadku rejestracji przez stronę www.rozetka.pl);
  3. kliknąć link aktywacyjny otrzymany w wiadomości elektronicznej skierowanej przez Usługodawcę do Usługobiorcy. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi Newsletter. Od tej chwili, na zarejestrowane konto e-mail nadsyłane będą przez Rozetka treści kolejnych edycji usługi Newsletter.
 6. Usługobiorca jest zobowiązany podawać w formularzu wyłącznie prawdziwe dane.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w formularzu w celu ustalenia, czy dane te są zgodne z prawdą.
 8. Podanie danych nieprawdziwych uprawnia Usługodawcę do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter opisanej w niniejszym Regulaminie.
 9. Potwierdzenie zamówienia usługi Newsletter przez Usługobiorcę w sposób określony w postanowieniach Regulaminu jest równoznaczne z:

  • złożeniem przez Usługobiorcę lub przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego Usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że dane udostępnione w formularzu są zgodne z prawdą;
  • upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych dotyczących korzystania przez Usługobiorcę z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Usługodawcę w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania przez Usługobiorcę informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub innych osób;
  • upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w celach związanych z reprezentowaniem Usługobiorcy i złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i w formularzu.
 10. Usługobiorca w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newsletter. Subskrypcję można anulować, klikając na link Rezygnacja znajdujący się w stopce każdego z przesłanych listów elektronicznych.

Dane osobowe

 1. Rozetka EU Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 123) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej TUTAJ .
 3. Dane osobowe Usługobiorców mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub organowi nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych.
 4. Udostępniony Usługodawcy adres poczty elektronicznej Usługobiorcy będzie przetwarzany przez Usługodawcę w celach udostępniania Usługobiorcy usługi Newslettera.

Prawa Usługodawcy i zakres odpowiedzialności

 1. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Usługobiorcy Umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
 2. Usługodawca może odmówić świadczenia usługi Newsletter, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi Newsletter, w następujących przypadkach:

  1. w przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usługi Newsletter;
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy dla celów określonych w Regulaminie;
  3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów reprezentowania Usługobiorcy i złożenia oświadczeń określonych w Regulaminie i formularzu;
  4. w przypadku udostępnienia przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  1. rozbudowy lub zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usługi Newsletter;
  2. zmiany szaty graficznej lub układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia usługi Newsletter;
  3. rozbudowy lub zmian form i zakresu korzystania z usługi Newsletter,bez uprzedniego informowania o tym Usługobiorców.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

  1. za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy;
  2. za treści Newsletterów pochodzące od innych osób niż Usługodawca, w szczególności za treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe tych osób;
  3. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Newsletter, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej;
  4. za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usługi Newsletter, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych i dostawców łączy telekomunikacyjnych);
  5. za treści otrzymywane i wysyłane przez Usługobiorców za pośrednictwem sieci Internet, w tym za treści podanych w formularzu informacji;
  6. z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z usługi Newsletter;
  7. za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Usługobiorcy, w szczególności za korzystanie przez niego z usługi Newsletter w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy opisać szczegółowo zaistniały problem.
 2. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego www.rozetka.pl, dostępnego TUTAJ .
 2. W przypadku występowania ewentualnych rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem a Regulaminem Sklepu internetowego www.rozetka.pl pierwszeństwo zastosowania znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Rozetka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie www.rozetka.pl w zakładce „Regulamin Usługi Newsletter” w sposób umożliwiający jego pobranie jako pliku PDF, zapisanie i wydrukowanie. Rozetka zawiadomi o zmianie Regulaminu, zamieszczając odpowiedni komunikat na stronie głównej www.rozetka.pl. Zarejestrowani Usługobiorcy zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu na adres e-mail podany podczas Rejestracji.
 5. Regulamin w zmienionej wersji wiąże Usługobiorcę, jeżeli nie wypowie on Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie Umowy powinno zostać dokonane na zasadach i w trybie przewidzianym w Regulaminie Sklepu Internetowego www.rozetka.pl, dostępnym TUTAJ .
 6. Regulamin w zmienionej wersji wejdzie w życie 15. dnia od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu w sposób, o którym mowa w ust. 3 powyżej, chyba że Regulamin w zmienionej wersji przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany.
 7. Regulamin może zostać ściągnięty jako plik PDF, zapisany i wydrukowany.