REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROZETKA.PL obowiązujący od dnia 31.03.2023 roku

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.rozetka.pl oraz za pośrednictwem Aplikacji prowadzony jest przez spółkę Rozetka EU Sp. z o.o. z siedzibą w Pass, adres: Pass 21E, 05-870 Błonie (który stanowi także adres do doręczeń), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000874350, NIP: 1182217578, REGON: 387767500, BDO numer: 000590002, z kapitałem zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł, w całości opłaconym, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+ 48) 22 230 4444 (opłata jak za połączenie standardowe – według cennika właściwego operatora).Korzystanie ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.rozetka.pl wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe oraz system teleinformatyczny z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu. Korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem Aplikacji wymaga spełnienia przez urządzenie mobilne oraz system teleinformatyczny z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego przez Konsumentów, Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta oraz Przedsiębiorców niebędących Konsumentami.
 3. Przestrzegamy praw Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy interpretować na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z wyżej wymienionymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez spółkę Rozetka EU Sp. z o.o.
 4. Wymagane prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej oraz do wzorców i formularzy zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu i w Aplikacji przysługują spółce Rozetka EU Sp. z o.o. Prawa autorskie do logotypów i zdjęć zamieszczane w Sklepie Internetowym w celach prezentacji towarów i usług mogą należeć do podmiotów trzecich.
 5. Z chwilą zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Klienta, Rozetka EU Sp. z o.o. udziela Klientowi prawo (niewyłączną licencję/sublicencję) do korzystania z Aplikacji, obejmujące zwielokrotnianie Aplikacji wyłącznie w związku z jej pobraniem na urządzenie mobilne oraz instalację i uruchamianie Aplikacji na urządzeniu mobilnym Klienta. Klient może zainstalować Aplikacje na dowolnej liczbie urządzeń mobilnych Klienta, przy czym dozwolone jest zainstalowanie tylko jeden kopii Aplikacji na jednym urządzeniu mobilnym.
 6. Klient nie jest uprawniony w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji, w tym jej kodzie źródłowym, za wyjątkiem sytuacji dozwolonych przepisami prawa, Klient nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji dla celów zarobkowych.

II. DEFINICJE

 1. Aplikacja – oprogramowanie (aplikacja mobilna) udostępniane Klientowi przez Sprzedawcę przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Klienta urządzeniu mobilnym i pozwalające w szczególności na korzystanie ze Sklepu Internetowego bez konieczności uruchamiania przeglądarki internetowej.
 2. Cena – wartość brutto uwzględniająca podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli mają one zastosowanie, wyrażona w złotych polskich, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za zakup Towarów.
 3. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Klientami mogą być także osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz które oświadczą, że posiadają prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług oraz Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym i zobowiążą się okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy lub Usługodawcy.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto – indywidualny panel Klienta uruchomiony przez Sprzedawcę po dokonaniu Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta.
 8. Login – adres e-mail Klienta lub numer telefonu Klienta podany podczas tworzenia Konta w Sklepie Internetowym.
 9. Newsletter – informacja handlowa w formie elektronicznej o nowościach, ofertach czy promocjach, planowanych zmianach, przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Towarów Sprzedawcy lub partnerów współpracujących ze Sprzedawcą, wysyłana na wskazane adres e-mail Klienta, za wyraźną zgodą Klienta.
 10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego wraz ze wszystkimi wymienionymi w jego treści Załącznikami.
 13. Rejestracja – wypełnienie niezbędnych danych i informacji podanych w formularzu dostępnym na Stronie Internetowej lub w Aplikacji w celu założenia Konta Klienta.
 14. Sprzedawca – spółka Rozetka EU Sp. z o.o. z siedzibą w Pass, adres: Pass 21E, 05-870 Błonie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000874350, NIP: 1182217578, REGON: 387767500, BDO: 000590002, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych, w całości opłacony.
 15. Strona Internetowa – strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.rozetka.pl.
 16. Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej lub Aplikacji, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 17. Towar z elementami cyfrowymi – Towar zawierający Treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie, np. smartwatch, sprzęt AGD sterowany aplikacją mobilną.
 18. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, np. e-kod.
 19. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towaru lub Towaru z elementami cyfrowymi za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin.
 20. Usługi Elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) przez Sprzedawcę na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 21. Usługodawca – spółka Rozetka EU Sp. z o.o. z siedzibą w Pass, adres: Pass 21E, 05-870 Błonie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000874350, NIP: 1182217578, REGON: 387767500, BDO: 000590002, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych, w całości opłacony.
 22. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późniejszymi zmianami.
 23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane Sprzedawcy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Towar, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

III. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy:

  1. w formie pisemnej na adres: Rozetka EU Sp. z o.o., Pass 21E, 05-870 Błonie,
  2. w formie elektronicznej pod adresem e-mail: [email protected],
  3. telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: (+ 48) 22 230 4444.
  4. poprzez czat online dostępny na Stronie Internetowej www.rozetka.pl
 2. Zapytania Klientów obsługiwane są w Dni Robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00. Klient może kontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 18.00.
 3. Zapytania Klientów w formie wiadomości e-mail lub przez czat online mogą być wysyłane przez 24h/7 dni w tygodniu, jednakże rozpatrzenie tych zapytań będzie odbywało się w Dni Robocze.
 4. Połączenia telefoniczne z Biurem Obsługi Klienta są taryfikowane zgodnie z opłatą naliczaną przez operatora telekomunikacyjnego z którego usług korzysta Klient.

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy prowadzi Sprzedawca.
 2. Sprzedawca jest stroną Umów Sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 3. Obecnie w Sklepie Internetowym możliwe jest dokonywanie zakupów jedynie przez zarejestrowane Konto Klienta zgodnie z ust. 1 Rozdziału VI Regulaminu.
 4. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów nieodpłatne Usługi Elektroniczne na zasadach szczegółowo opisanych w Rozdziale V.
 5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje umieszczane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym lub na profilach Sprzedawcy w serwisach społecznościowych, skierowane do ogółu Klientów lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę Sprzedawcy, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego).
 6. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę skierowaną do Sprzedawcy
 7. w odpowiedzi na zaproszenie do zawarcia umowy. Dopiero akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę wysłana w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji stanowi zawarcie Umowy Sprzedaży.
 8. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i do jego przestrzegania.
 9. Sprzedawca może organizować i prowadzić różnego rodzaju promocje na Towary oferowane w Sklepie Internetowym.
 10. Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży informuje Klienta o funkcjonalnościach Towarów z elementami cyfrowymi oraz Treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony (np. poprzez zamieszczenie określonych informacji na karcie Towaru).
 11. Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży informuje Klienta o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Towarów z elementami cyfrowymi lub Treści cyfrowych (np. poprzez zamieszczenie określonych informacji na karcie Towaru).

V. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM I APLIKACJA

 1. Sprzedawca będący jednocześnie Usługodawcą w związku z wykonywaniem Umów Sprzedaży świadczy na rzecz Klientów na podstawie umowy nieodpłatne Usługi Elektroniczne (dalej jako „Umowa o Świadczenie Usług”).
 2. Rodzaje świadczonych Usług Elektronicznych:

  a) Usługa prowadzenia Konta Klienta.

  Usługodawca w ramach prowadzenia Konta Klienta świadczy powiązane usługi, takie jak: aktywacja Konta, umożliwienie składania Zamówień przez Konto, udostępnienie historii Zamówień, aktualizacja statusu Zamówień, podgląd transakcji płatniczych, aktualizacja (update), wsparcie techniczne Konta Klienta.

  b) Usługa wysyłania Newsletter.

  Zasady świadczenia usługi Newsletter zostały zawarte w Regulaminie Newsletter dostępnym pod adresem https://rozetka.pl/ua/pages/regulamin_newsletter/.

  c) Usługa zamieszczenia opinii Klientów o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym.

  Zasady weryfikacji i zamieszczenia opinii zostały zawarte w Regulaminie Opinii dostępnym pod adresem https://rozetka.pl/pages/kommentarii_otzivy/.

  d) Usługa czat ze sklepem online (dalej „Chat”).

  Usługa polega na udostępnieniu Klientom komunikatora Chat na stronie www.rozetka.pl, za pomocą którego Klienci mogą komunikować się ze Sprzedawcą w trybie online.

  e) Usługa tworzenie list ulubionych Towarów.

  f) w przypadku Klientów Aplikacji (możliwość korzystania z określonych Usług Elektronicznych wynika z bieżących funkcjonalności Aplikacji):

  - prezentowanie bieżących powiadomień bezpośrednio na ekranie urządzenia mobilnego (powiadomienie „push”).

 3. Usługi Elektroniczne mogą być świadczone przez Usługodawcę jeżeli urządzenia końcowe, sieć teleinformatyczna lub urządzenie mobilne Klienta spełniają minimalne wymagania techniczne wskazane odpowiednio w Załączniku nr 2 lub Załączniku nr 3 do Regulaminu.
 4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznej Rejestracji Konta Klienta poprzedzonej akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Umowa o Świadczenie Usług w zakresie Usług Elektronicznych z pkt. b) oraz c) zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez Klienta odpowiednio Regulaminu Newsletter lub Regulaminu Opinii.
 6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu oraz regulaminów dotyczących bezpośrednio wybranych Usług Elektronicznych.
 7. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o Świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  a) podawania w formularzu Rejestracji wyłącznie prawdziwych, aktualnych i pełnych danych Klienta wymaganych przez Usługodawcę. W przypadku skorzystania przez Klienta z nieaktualnych danych w formularzu Zamówienia, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za skutki wskazania nieaktualnych danych,

  b) niezwłocznego aktualizowania danych podanych w formularzu Rejestracji lub widocznych na Koncie Klienta,

  c) nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym treści naruszających prawa osób trzecich, w szczególności majątkowe praw autorskie, prawa własności przemysłowej, oraz dobra osobiste Usługodawcy, osób trzecich oraz innych Klientów Sklepu Internetowego,

  d) korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów i dla Sprzedawcy oraz niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego,

  e) nie podejmowania czynności informatycznych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

  f) nie modyfikowania treści zamieszczonych przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego, w Aplikacji lub na Koncie Klienta.

 8. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w pkt. 7 powyżej stanowi rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Klient oświadcza, że posiada wiedzę na temat zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie możliwych włamań do jego sieci teleinformatycznej, przejęcia haseł przez osoby niepowołane, możliwości zainfekowania systemu operacyjnego i dysków twardych komputera wirusami oraz idącymi za tym konsekwencjami.
 10. Usługodawca dopełni wszelkiej staranności aby możliwe było korzystane z Usług Elektronicznych zgodnie z zapisami Regulaminu, jednak Usługodawca zastrzega, iż mogą pojawić się okresowe utrudnienia w dostępie do Usług Elektronicznych, powiązane z właściwościami sieci Internet lub niedostatecznymi parametrami sprzętu czy oprogramowania Klienta.
 11. Klient może w każdym czasie i bez ponoszenia kosztów rozwiązać Umowę o świadczenie Usług Elektronicznych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 12. Klient w celu rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie prowadzenia Konta Klienta (usunięcie Konta), powinien zaznaczyć odpowiedni przycisk po zalogowaniu do Konta Klienta (przycisk „usuń Konto”) lub zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na dane kontaktowe wskazane w Rozdziale III.
 13. Klient w celu rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie usługi Newsletter powinien kliknąć w link dezaktywacyjny zamieszczony w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter lub dezaktywować usługę poprzez link zamieszczony w panelu Konta Klienta pod adresem https://rozetka.pl/cabinet/subscribes/ albo zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na dane kontaktowe wskazane w Rozdziale III, podając adres e-mail podany do usługi Newsletter.
 14. Klient może zgłosić reklamację co do Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę w każdym czasie. Reklamację należy składać na dane kontaktowe Usługodawcy wskazane w Rozdziale III. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę Klient powinien dołączyć krótki opisu przyczyn reklamacji oraz wskazać swoje dane do kontaktu. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W tym też terminie zostanie udzielona odpowiedź na reklamację. W wyjątkowych sytuacjach termin do odpowiedzi na reklamację może być wydłużony maksymalnie do 28 dni, jeśli będą konieczne dodatkowe wyjaśnienia od Klienta.
 15. Sprzedawca może umożliwić Klientowi bezpłatne pobranie Aplikacji na urządzenie mobilne Klienta ze sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi, w szczególności:

  a) Google Play, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android;

  b) Apple App Store, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS.

 16. Korzystanie z Aplikacji pobranej z innego źródła niż wskazane w ust. 15 powyżej może wiązać się z ryzykiem naruszenia integralności Aplikacji i połączenia ze szkodliwym oprogramowaniem, co może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa urządzenia mobilnego Klienta i przechowywanych w nim danych.
 17. W celu korzystania z Aplikacji Klient powinien:

  a) zapoznać się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności dostępną w Aplikacji oraz informacjami o Aplikacji udostępnianymi w ramach sklepów, o których mowa w ust. 15 powyżej i zaakceptować je; oraz

  b) pobrać Aplikację ze sklepu, o którym mowa w ust. 15 powyżej; oraz

  c) zainstalować Aplikację na urządzeniu mobilnym Klienta, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi po uruchomieniu procesu instalacji lub podawanymi przez sklepy, o których mowa w ust. 15 powyżej.

 18. Aplikacja łączy się ze Sklepem Internetowym za pomocą Internetu.
 19. Aplikacja korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do identyfikatora Klienta, umożliwiającej działanie Aplikacji w trybie offline oraz zapisywania preferencji niezalogowanego Klienta, co wiąże się z dostępem do pamięci urządzenia mobilnego. Aplikacja przechowuje aktualny identyfikator Klienta do momentu zalogowania się Klienta w Aplikacji, zmiany witryny Aplikacji lub odinstalowania Aplikacji z urządzenia mobilnego.
 20. W celu korzystania z funkcjonalności Aplikacji, o których mowa w ust. 2 lit. f powyżej, w systemach, w których jest stosowana, zazwyczaj niezbędne jest odpowiednio wyrażenie dobrowolnej zgody przez Klienta na uzyskiwanie przez Aplikację dostępu do niektórych funkcjonalności urządzenia mobilnego Klienta, wyrażenie przez Klienta dobrowolnej zgody na otrzymywanie powiadomień „push” lub udzielenie Sprzedawcy informacji o preferencjach Klienta.
 21. Klient w każdym czasie każdym czasie może cofnąć zgody, o których mowa w ust. 20 powyżej lub odinstalować (usunąć) Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego za pomocą ustawień tego urządzenia.

VI. KONTO KLIENTA

 1. Do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym (w tym w Aplikacji), konieczne jest wypełnienie formularza Rejestracji oraz podania przez Klienta wskazanych danych osobowych i informacji adresowych, niezbędnych do złożenia i realizacji Zamówienia. Klient zakładając Konto Klienta w Sklepie Internetowym zobowiązany jest również do potwierdzenia, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu Internetowego oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia. Do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem www.rozetka.pl (nie w Aplikacji) dochodzi również, gdy Klient złoży Zamówienie po raz pierwszy. Do złożenia Zamówienia i zakończenia Rejestracji w ten sposób niezbędne jest potwierdzenie przez Klienta numeru telefonu kontaktowego poprzez wpisanie w odpowiednim polu formularza Rejestracji kodu otrzymanego przez Klienta w wiadomości SMS lub poprzez komunikator Viber.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła ustanowionych podczas Rejestracji.
 3. Zalecane jest utworzenie silnego hasła składającego się z minimum 8 znaków, w tym przynajmniej 1 małej i 1 dużej litery, cyfry oraz znaków specjalnych: !@#%*&^()_. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności oraz do nieudostępniania go osobom trzecim.
 4. Osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat (dalej „Małoletni Klient”), mogą zarejestrować Konto pod warunkiem że posiadają prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług oraz Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym i zobowiążą się okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy lub Usługodawcy.
 5. Sprzedawca w każdym czasie ma prawo żądać przedstawienia przez Małoletniego Klienta pisemnej zgody opiekuna prawnego na założenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 6. Ponadto, Sprzedawca ma prawo żądać od Małoletniego Klienta przedstawienia pisemnej zgody opiekunów prawnym na zawarcie konkretnej Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 7. Nieprzedstawienie przez Małoletniego Klienta którejkolwiek ze zgód o którym mowa w ust. 5 i 6 lub odmowa ich przedstawienia, a także podejmowanie przez Małoletniego Klienta prób zawarcia Umowy Sprzedaży obejmującej zakazane kategorie Towarów wymienione w ust. 9 poniżej, uprawnia Usługodawcę do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w zakresie prowadzenia Konta w trybie natychmiastowym. Dla skuteczności oświadczenia Usługodawcy wystarczające jest zachowanie formy elektronicznej.
 8. Małoletni Klient lub osoby, które z mocy ustawy lub umowy zobowiązane są do nadzoru nad nim, ponoszą odpowiedzialność za jego działania w ramach Konta Klienta w Sklepie Internetowym, w szczególności ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Usługodawcy oraz osób trzecich.
 9. Małoletni Klient nie może nabywać Towarów w Sklepie Internetowym należących do następujących kategorii: Erotyka, Trafika, Broń, Wiatrówki, Paralizatory, Gazy pieprzowe, Fajerwerki, Leki bez recepty, Produkty inwestycyjne, Złote monety kolekcjonerski, Leki weterynaryjne bez recepty, a także Towarów z innych kategorii, których sprzedaż Małoletnim Klientom jest zabroniona zgodnie z prawem.
 10. Małoletni Klient nie może nabywać Towarów w Sklepie Internetowym bez posiadania Konta Klienta (bez Rejestracji).

VII. ZAMÓWIENIA

 1. Składanie Zamówień w Sklepie Internetowym możliwe jest wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów posiadających dostęp do Konta Klienta, jak i dla Klientów, którzy założą Konto Klienta w procesie składania pierwszego Zamówienia, zgodnie z ust. 1 Rozdziału VI Regulaminu.
 2. Klient składa Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez Konto Klienta wypełniając formularz Zamówienia na Stronie Internetowej lub w Aplikacji w następujący sposób, kolejno:

  a) Klient dodaje wybrany/e Towar/y do „Koszyka” po czym przechodzi do formularza Zamówienia;

  b) Klient posiadający już Konto potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient, który po raz pierwszy składa Zamówienie musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych i nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży;

  c) W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. Podanie adresu poczty elektronicznej jest opcjonalne. W zależności od wybranego sposobu dostawy Towaru/ów Klient może być poproszony o podanie również następujących danych: adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP;

  d) Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy i zapłaty za Towar/y;

  e) Klient przesyła Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk „Zamawiam i płacę”). W przypadku Klienta, który nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu;

  f) W przypadku, gdy Klient składa Zamówienie w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem www.rozetka.pl (nie w Aplikacji) po raz pierwszy, proszony jest o potwierdzenie numeru telefonu kontaktowego poprzez wpisanie w odpowiednim polu formularza Zamówienia kodu otrzymanego przez Klienta w wiadomości SMS lub poprzez komunikator Viber;

  g) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych dotyczących wybranego Towaru/ów poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z „Koszyka”. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z „Koszyka” z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Towarami;

  h) w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

 3. Sprzedawca umożliwia także składanie Zamówień poprzez Kontakt z Biurem Obsługi Klienta: telefoniczne pod numerem telefonu: (+ 48) 22 230 4444.
 4. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i do jego przestrzegania.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz wysyła oświadczenie o przyjęciu Zamówienia do realizacji na adres e-mail. W przypadku Zamówień telefonicznych składanych z własnej inicjatywy Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz przyjęcie jego do realizacji poprzez wysłanie wiadomości tekstowej SMS lub e-mail podany przez Klienta.
 6. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie stanowi jeszcze zawarcia Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest zawierana w chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 7. W przypadku niedostępności Towaru/usługi lub innych przeszkód występujących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca będzie indywidualnie kontaktował się z Klientem na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Klienta.
 8. Informacja o statusie Zamówienia przekazywana jest Klientowi w jeden lub kilka dostępnych sposobów informowania: status w Koncie Klienta, wiadomość na adres e-mail, wiadomość SMS na numer telefonu wskazany przez Klienta, czat online na Koncie Klienta. Klient może również samodzielnie wysyłać do Sprzedawcy zapytania o status Zamówienia, kierując je na dane teleadresowe określone w Rozdziale III Regulaminu. Ponadto, Klient, może samodzielnie weryfikować status realizacji Zamówienia na Koncie Klienta.
 9. Klient może anulować Zamówienie do momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości o przekazaniu Towaru dostawcy, kontaktując się ze Sprzedawcą w szczególności w drodze wiadomości e-mail, telefonicznie lub za pomocą formularza na Koncie Klienta, co nie narusza ustawowego prawa Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Możliwość anulowania Zamówienia nie dotyczy Towarów wykonanych wedle indywidualnych potrzeb i specyfikacji Klienta.
 10. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy:

  a) Klient w przeszłości złożył co najmniej dwukrotnie Zamówienie, które nie zostało następnie przez Klienta odebrane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

  b) okoliczności związane ze złożonym Zamówieniem wskazują na możliwość oszustwa.

 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu Zamówień określonych Towarów przez Klientów, w szczególności w wypadku oferowania takich Towarów w promocji. Ograniczenia zostaną każdorazowo wskazane na stronie Sklepu Internetowego.
 12. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa Towarów. Sprzedawca może odmówić realizacji Zamówienia obejmującego hurtową ilość Towarów. W razie wątpliwości, za zamówienie hurtowe uznaje się zamówienie obejmujące (w ramach jednego Zamówienia lub kilku Zamówień Klienta złożonych w ciągu pięciu dni) powyżej 20 sztuk tego samego Towaru.
 13. W przypadku gdy łączna wartość Zamówienia (w ramach jednego Zamówienia lub kilku Zamówień Klienta złożonych w ciągu pięciu dni) przekracza 35.000,00 PLN (trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), Sprzedawca może uzależnić realizację takiego Zamówienia od dodatkowych warunków, które zostaną przedstawione Klientowi, w tym w szczególności warunków dotyczących formy i terminu płatności za Zamówienie.
 14. Sprzedawca w terminie jednego Dnia roboczego poinformuje Klienta w wypadku odmowy przyjęcia Zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 10 – 13 powyżej.

VIII. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny podawane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT (cenna brutto). Ceny w Sklepie Internetowym prezentowane są jako ceny regularne lub ceny promocyjne (cena po obniżce).
 2. W przypadku informowania przez Sprzedawcę potencjalnych Klientów o cenie promocyjnej określonych Towarów, Sprzedawca obok ceny promocyjnej przedstawia także najniższą cenę Towaru z okresu 30 dni przed promocją.
 3. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Klient będzie poinformowany o kosztach dostawy przy składaniu Zamówienia i wyborze sposobu Dostawy.
 4. Sprzedawca nie wykorzystuje algorytmów, które automatycznie dostosowują ceny dla potencjalnego Klienta w zależności np. od jego lokalizacji, urządzenia, z którego korzysta (smartfon, komputer stacjonarny), historii przeglądanych stron internetowych czy historii Zamówień.
 5. Finalna Cena Towaru wraz z kosztami dostawy Towaru wskazana jest przed ostatecznym potwierdzeniem przez Klienta złożenia Zamówienia oraz w elektronicznym potwierdzeniu złożenia Zamówienia wysyłanym na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu Zamówienia lub w wiadomości SMS, a także w dowodach zakupu (paragon lub faktura VAT).
 6. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 7. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  a) zwykłym (tradycyjnym) przelewem bankowym,

  b) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności,

  с) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze.

 8. Klient powinien dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z Umowy Sprzedaży w następujących terminach:

  a) do 1 godziny – jeśli wybrał formę płatności tradycyjnym przelewem bankowym,

  b) do 1 godziny – jeśli wybrał formę płatności kartą płatniczą, przelewem bankowym przez zewnętrzny system szybkich płatności,

  c) przy odbiorze Zamówienia – jeśli wybrał zapłatę 1) za pobraniem lub 2) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze.

 9. Nieotrzymanie płatności Klienta w terminach wskazanych w ust. 8 powyżej, uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz anulowania Zamówienia.
 10. Ponadto, Sprzedawcy w każdym przypadku przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, na podstawie art. 395 kodeksu cywilnego, w terminie do daty otrzymania Towaru przez Klienta.

IX. ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się dla:

  a) Umowy Sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

  b) Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

  c) Umowy Sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,

  d) pozostałych Umów Sprzedaży – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży poprzez wydrukowanie z Serwisu lub z Aplikacji, wypełnienie, podpisanie i przesłanie Sprzedawcy Zgłoszenia (w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) określającego w szczególności: przyczyny zwrotu Towaru oraz numer konta bankowego do zwrotu środków. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Konsument musi przesłać Sprzedawcy wraz z Towarem na adres wskazany przez Sprzedawcę na stronie internetowej pod linkiem https://help.rozetka.pl/p/74-jak-zwrocic-produkt-od-sprzedawcy-rozetka.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca nie może dokonać zwrotu płatności na rzecz innej osoby niż Konsument.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Towar może być wypróbowany przez Konsumenta, jednak nie powinien być użytkowany. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży jako Towaru pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Towarze metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Towaru przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta (tj. po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie Sprzedaży Ceny.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, a w szczególności od umowy:

  a) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży i przyjął to do wiadomości,

  b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta albo służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  c) o świadczenie usługi dodatkowej, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia usługi dodatkowej, że po spełnieniu tego świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,

  d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  e) w których Towarem jest rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami,

  f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism,

  h) o dostarczanie Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.

 12. Postanowienia niniejszego Rozdziału IX mają również zastosowania do Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta

X. BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 2. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Sprzedaży Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową Sprzedaży miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi.
 3. Towar jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową Sprzedaży pozostają w szczególności jego:

  a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

  b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

 4. Ponadto, Towar aby został uznany za zgodny z Umową Sprzedaży, musi:

  a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towar tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

  b) być dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,

  c) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru,

  d) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

  - nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

  - przed zawarciem Umowy Sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,

  - publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy Sprzedaży.

 5. Do Towarów z elementami cyfrowymi postanowienia ust. 33 i 34 oraz 40 poniżej stosuje się odpowiednio.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

  a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

  b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią (w przypadku Towaru z elementami cyfrowymi).

 7. Jeśli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać jego: 1) naprawy lub 2) wymiany.
 8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru (np. paragon, kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego).
 9. Reklamacja może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adres poczty elektronicznej: [email protected] lub w formie pisemnej na adres: Rozetka EU Sp. z o.o. Pass 21E, 05-870 Błonie lub poprzez formularz dostępny na Stronie Internetowej lub w Aplikacji.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta email lub formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres.
 11. W przypadku gdy w reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu reklamacji.
 12. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 13. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.
 14. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 15. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
 16. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny Towaru albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:

  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży,

  b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży,

  c) brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży,

  d) brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny Towaru albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania przez Konsumenta ze środków ochrony określonych w ust. 3 powyżej,

  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 17. Obniżona Cena Towaru musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny Towaru wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży.
 18. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny Towaru.
 19. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotny.
 20. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.
 21. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi Cenę Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 22. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny Towaru przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 23. Postanowienia niniejszego Rozdziału IX mają również zastosowania do Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.
 24. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu umowy sprzedaży względem Klientów będących Przedsiębiorcami:

  a) Sprzedawca wyłącza niniejszym odpowiedzialność wobec Przedsiębiorcy za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego,

  c) nie dotyczy działań lub zaniechań podmiotów trzecich, w tym dostawców, kurierów lub innych za których działania lub zaniechania Sprzedawca nie odpowiada,

  d) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży zawartej przez Przedsiębiorcę tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody, w granicach rzeczywiście poniesionych przez Klienta strat oraz do wysokości Ceny jaką Klient zapłacił za zakup danego Towaru.

 25. BRAK ZGODNOŚCI TREŚCI CYFROWEJ Z UMOWĄ SPRZEDAŻY

  Sprzedawca dostarcza Konsumentowi Treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży, chyba że strony postanowiły inaczej.

 26. Treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku uważa się za dostarczoną w chwili gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu lub gdy Konsument lub takie urządzenie uzyskali do niej dostęp.
 27. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowej dostarczonej na niematerialnym nośniku, Konsument wzywa go do jej dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży.
 28. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku, jeżeli:

  a) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej
  lub

  b) Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy Sprzedaży wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej miał istotne znaczenia dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.

 29. Ciężar dowodu dostarczenia Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku spoczywa na Sprzedawcy.
 30. W razie odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, postanowienia ust. 47-51 poniżej stosuje się odpowiednio.
 31. Treść cyfrowa jest zgodna z Umową Sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową Sprzedaży pozostają w szczególności jej:

  a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;

  b) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

 32. Ponadto, Treść cyfrowa, aby mogła zostać uznana za zgodną z Umową Sprzedaży, musi:

  a) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

  b) być dostarczana z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

  c) być zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy Sprzedaży;

  d) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działającego w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba, że Sprzedawca wykaże, że:

  - nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

  - przed zawarciem Umowy Sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,

  - publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy Sprzedaży.

 33. Konsument jest informowany o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową Sprzedaży oraz otrzymuje je przez czas:

  a) dostarczania Treści cyfrowej określony w Umowie Sprzedaży, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły,
  lub

  b) zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj Treści cyfrowej i cel, w jakim jest wykorzystywana, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli Umowa Sprzedaży przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej jednorazowo lub częściami.

 34. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z ust. 33 powyżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową Sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

  a) poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

  b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

 35. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową Sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 32 lub 33, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży określonych w ust. 32 lub 33, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej.
 36. Treść cyfrową Sprzedawca dostarcza w wersji, o której Konsument jest informowany przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
 37. Rozdział X ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio do integracji Treści cyfrowej (tj. połączenia Treści cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego Konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową Sprzedaży).
 38. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Sprzedaży Treści cyfrowej dostarczanej jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej z Umową Sprzedaży, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 39. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Sprzedaży Treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową Sprzedaży miała być dostarczana. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową Sprzedaży wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 40. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Sprzedaży Treści cyfrowej w zakresie uregulowanym w ust. 33 powyżej, który wystąpił w czasie określonym w tym ustępie.
 41. Domniemania określone w ust. 38 i 39 powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:

  a) środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy Sprzedaży;

  b) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy Sprzedaży o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej z Umową Sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

 42. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową Sprzedaży. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaży, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową Sprzedaży jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej z Umową Sprzedaży oraz wartość Treści cyfrowej zgodnej z Umową Sprzedaży.
 43. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaży ponosi Sprzedawca.
 44. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:

  a) doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową Sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

  b) Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaży;

  c) brak zgodności Treści cyfrowej z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z Umową Sprzedaży;

  d) brak zgodności Treści cyfrowej z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w Rozdziale X ust. 42 i 43 Regulaminu;

  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 45. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnej z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnej z Umową Sprzedaży. Jeżeli Umowa Sprzedaży stanowi, że Treść cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa pozostawała niezgodna z Umową Sprzedaży.
 46. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli Treść cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej z Umową Sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową Sprzedaży jest istotny.
 47. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.
 48. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa była niezgodna z Umową Sprzedaży, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Sprzedaży Konsument z niej faktycznie korzystał.
 49. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z Umową Sprzedaży oraz Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 50. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi Ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub obniżeniu Ceny.
 51. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 52. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową Sprzedaży, tylko jeżeli Umowa Sprzedaży tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej Umowie Sprzedaży wskazanych. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany Treści cyfrowej dostarczanej w sposób jednorazowy.
 53. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 52 powyżej, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta.
 54. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o której mowa w ust. 52 powyżej.
 55. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 52 powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do Treści cyfrowej lub korzystanie z niej, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w ust. 52 powyżej. W tym przypadku Konsument może wypowiedzieć Umowę Sprzedaży bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Postanowienia ust. 48-52 powyżej stosuje się odpowiednio. Konsument nie może wypowiedzieć Umowy Sprzedaży, jeżeli Sprzedawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowej zgodnej z Umową Sprzedaży, w stanie niezmienionym.
 56. Umowy Sprzedaży Treści cyfrowych zawierane przez Sprzedawcę nie obejmują działań Konsumenta polegających na dostarczaniu Sprzedawcy lub wytwarzaniu przez Konsumenta innych treści.
 57. Ilekroć w Rozdziale X ust. 25 – 56 powyżej mowa jest o Umowie Sprzedaży należy przez to rozumieć umowę do dostarczanie Treści cyfrowych.

XI. GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora Towaru.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej.
 3. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, a ponadto zawiera podstawowe informacje o sposobie realizacji przez Klienta uprawnień z gwarancji.

X. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, z zastrzeżeniem pouczeń zawartych w ust. 3- 6 poniżej.
 3. Sprzedawca informuje, że istnieje możliwość skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

  a) poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, gdzie rolę mediatora w sporze pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta pełni pracownik w/w inspektoratu (informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl);

  b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, w tym np. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. (informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl);

  c) nadto Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów; powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielanie wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej Konsumentom (więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl)

 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może poddać spór pod rozstrzygnięcie za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług Elektronicznych zawartej przez Przedsiębiorcę tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych przez Klienta strat.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w tym o charakterze technicznym, prawnym oraz zmianą zasad sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług Elektronicznych.
 3. Sprzedawca zamieści informację o zmianie Regulaminu na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji oraz poinformuje bezpośrednio Klientów o jego zmianie wysyłając do nich wiadomość na wskazany przez Klientów adres poczty elektronicznej lub poprzez zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu bezpośrednio na Koncie Klienta.
 4. W przypadku gdyby poszczególnie postanowienia Regulaminu zostały uznane za nieważne lub niewiążące przez sąd właściwy lub inny właściwy organ, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 5. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych Klientów regulowane są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://rozetka.pl/pages/privacy_policy/
 6. Administratorem danych osobowych Klienta jest Rozetka EU Sp. z o.o. z siedzibą w Pass, adres: Pass 21E, 05-870 Błonie (który stanowi także adres do doręczeń), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000874350, NIP: 1182217578, REGON: 387767500, BDO: 000590002.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2023 roku.
 8. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do poprzednich regulaminów Sklepu Internetowego skontaktuj się z nami:

  a) w formie pisemnej na adres: Rozetka EU Sp. z o.o., Pass 21E, 05-870 Błonie,

  b) w formie elektronicznej pod adresem e-mail: [email protected],
  lub

  c) poprzez czat online dostępny na Stronie Internetowej www.rozetka.pl

Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

Załącznik nr 2

Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się www.rozetka.pl

Załącznik nr 3

Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji

Poprzednie regulaminy dostępne są poniżej:

- Regulamin od 10.02.2023 (obowiązuje do 30.03.2023)